Spørsmål og svar

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får og de riktige svarene om rv19.

Utbygging av rv19 i Moss

Innkrevningen av bompenger rundt Fredrikstad åpner når den nye veistrekningen Simo – Ørebekk åpnes for trafikk, etter planen senhøsten 2019.

I Sarpsborg er bomringen planlagt åpnet i 2022.

Bommene er plassert ved innfartsårene til bysentrum. Se kart for eksakt beskrivelse av hvor de står.

Innkreving av bompenger vil bare skje en vei – mot sentrum (gjelder fra bomringen åpner i 2019), og du betaler kun for en passering per time.

Innkreving av bompenger vil bare skje en vei – mot sentrum (gjelder fra bomringen åpner i 2022), og du betaler kun for en passering per time.

Timesregel betyr at du kun betaler for én passering per time i bomring i Sarpsborg og Fredrikstad. For bomstasjoner plassert på E6 og E18 gjelder egne takster.

Nei, timesregelen gjelder kun i bomstasjonene i Fredrikstad( 2019 og i Sarpsborg (2022)

Et «tak for antall passeringer» innebærer at du kun betaler for de 70 første bompasseringene i hver kalendermåned. Passeringer utover dette betaler du ikke for (dette forutsetter at du har Autopass-avtale og bombrikke).

Bommene på Kråkerøy vil samordnes med Simo-Ørebekk når bommen åpnes etter planen sommeren 2019. Da betaler du én gang i timen per passering i bommen på Kråkerøy, samt i øvrige bommer inn til Fredrikstad.

Fredrikstad: Bommene som er planlagt åpnet i 2019 er estimert å stå oppe frem til 2042.

Sarpsborg: Bommene som er planlagt åpnet i 2022 er estimert å stå oppe frem til 2042.

Bommen på Kråkerøy-forbindelsen forutsettes avviklet når Fv. 108 er nedbetalt, estimert til midten 2026.

Det vil koste 30 kr per passering for lette kjøretøy 60 kr per passering for tunge kjøretøy. Bilister som har bombrikke (Autopass-avtale) betaler omtrent 24 kr per passering, de får ca 20 % rabatt. Taksten indeksreguleres årlig.

Det er forutsatt 30 kr per passering for lette kjøretøy og 60 kr per passering for tunge kjøretøy. Bilister som har bombrikke betaler omtrent 24 kr per passering (en rabatt på ca. 20 prosent). Taksten indeksreguleres årlig.

Det blir gitt fritak i bomringen for trafikanter med HC-kort. Dette krever at du tegner avtale med bomselskapet og sender inn kopi av HC-kortet. Da får du  bombrikke.

Fritaket vil kun gjelde bomringen tilknyttet Bypakke Nedre Glomma og omfatter ikke bomstasjonene på E6 og E18 (med strekningsvis innkreving).

For å kunne kjøre gratis i bomringene rundt de nevnte byene, er det viktig at du registrerer parkeringskortet ditt hos det bompengeselskapet du har tegnet AutoPASS-avtale med. Dette gjør du ved å sende kopi av parkeringskortet ditt, begge sider, og oppgi hvilket bilnummer den skal registreres på.

Send kopi av parkeringskortet ditt her.

AutoPASS -avtale, bombrikke, faktura etc.

En Autopass-avtale er en avtale med et bompengeselskap som utsteder bombrikker. Det gir deg rabatt i de bomstasjonene som er administrert av selskapet du har avtale med.

AutoPASS-brikken er kostnadsfri, men du betaler et depositum på kr 200 som kreves inn på første faktura og som du kan få tilbake hvis du selger bilen og returnerer brikken til bompengeselskapet.

Med Autopass-avtale og bombrikke får du rabatt i bomselskaper som er tilknyttet din avtale. Med en avtale får du faktura i posten én gang i måneden.

Det regionale bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma står i dag for all innkreving i bommer i Østfold. De står for innkreving i samtlige bommer som starter opp i Fredrikstad i 2019 og i bommene som vil komme i Sarpsborg fra 2022.

For informasjon om de ulike lyssignalene i bommen, se nettsidene til Autopass 

Har du generelle spørsmål om AutoPASS eller om nettsiden autopass.no?

Ta kontakt med Statens vegvesen som administrerer AutoPASS-tjenesten:

Kjøretøy og takster

Mopeder og motorsykler kjører avgiftsfritt i bomringen.

Elbiler kjører avgiftsfritt ved oppstart av bomring i 2019, forutsatt at de har bomavtale og brikke i bomringen. Ved videreføring av bypakka (planlagt fra 2022) er det lagt opp til at elbiler betaler 30 prosent av ordinær takst.

Hybridbiler er ikke fritatt for bompenger.