Det du trenger å vite om Rv19

Riksveg 19 er hovedferdsåren fra E18 vest for Oslofjorden til E6 i Østfold, og inkluderer ferjesambandet Horten – Moss. I Nasjonal transportplan for 2018 – 2029, i planens siste periode, er rv. 19 mellom Moss ferjekai og E6 prioritert.

Målet med den nye riksvegen er å bedre fremkommeligheten for riksvegtrafikken i Moss, og da særlig å sikre nærings- og kollektivtrafikken forutsigbar reisetid. Samtidig er det viktig at gjennomfartstrafikken ikke i vesentlig grad hindrer utviklingen av et godt bymiljø i Moss. Dette sammen med målet om nullvekst i den lokale personbiltrafikken, gjør det viktig å legge til rette for at det skal bli attraktivt å velge alternative transportformer – kollektiv, sykkel og gange.

Statens vegvesen ønsker en åpen prosess frem mot målet. Innbyggerinvolvering og medvirkning, som også er definert i plan- og bygningsloven, er en naturlig del av arbeidet frem til veien er ferdig planlagt. Vi vil derfor arrangere ulike aktiviteter der vi gir så god og oppdatert informasjon som mulig, og der publikum kan komme med sine innspill og kommentarer.

Mer om prosessen finner du på nettsidene til Statens vegvesen.

Nytt alternativ/korridor 5+: Ny veglinje til vurdering | Statens vegvesen

KS1 – rapporten for rv19 ble publisert i februar 2021:

Rapport Dovre Group AS (regjeringen.no)

Supplerende tildelingsbrev nr. 3 fra Samferdselsdepartementet etter KS1-prosessen:

Supplerende tildelingsbrev nr 3 til Statens vegvesen for 2021 – Hovedlinjer for videre planlegging av rv 19 gjennom Moss – avklaring etter ny KS1 (regjeringen.no)

Etter tildelingsbrevet satte Statens vegvesen i gang en kommunedelplanprosess. Sent på høsten 2021 ble planprogrammet forslaget for KDP oversendt til behandling i kommunen.

Fremdriftsplan for kommunedelplanprosessen per april 2022:

Framdriftsplan ny korriodor 5+, presentert kommunestyret 28.3.23:

Alternativene 0+, 4,5 og 6 som skal utredes i kommunedelplanen:

Ny korridor 5+, presentert kommunestyret 28.3.23:

Februar 2022: Varsel om oppstart av kommunedelplan for rv.19 Moss 

Høring av planprogram 

Statens vegvesen (SVV) skal i samarbeid med Moss kommune lage en kommunedelplan for rv. 19 Moss.  Rv. 19 gjennom Moss går i dag gjennom sentrumsområdet av Moss by, fra ferjeleiet og til E6 ved Patterødkrysset. Hensikten med planarbeidet er å utvikle nye løsninger for rv. 19 som gir forutsigbar trafikkavvikling samtidig som ulempene for byområdet reduseres.  

 

SVV  har utarbeidet et forslag til planprogram for kommunedelplanen. Planprogrammet skal bestemme hvilke alternative korridorer for rv. 19. som skal konsekvensutredes og hvordan planprosessen skal gjennomføres. I planprogrammet er det foreslått utredning av 4 forskjellige korridorer/alternativer:  4, 5, 6 og 0+. 

 

 Formannskapet i Moss kommune har vedtatt å legge planprogrammet ut på høring sammen med forslag til endringer som kommunen vurderer å gjøre i planprogrammet.

 

Planprogrammet finner du her:

Dokument 21/102572 – 1. gangs behandling av planprogram for kommunedelplan for rv. 19

 

Frist for innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet er 1. april 2022 

 

Innspill merkes mimenr: 20/73485 og sendes skriftlig til SVV på: 

e-post: firmapost@vegvesen.no  

post: Statens Vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer  

 

Har du spørsmål, kan du også kontakte Jon R Lundby (planleggingsleder):  
e-post: jon.rabben@vegvesen.no, tlf 41201179 

 

Det inviteres samtidig til åpent møte, der SVV vil informere om planarbeidet, samt ta imot innspill og svare på spørsmål. Dato for åpent møte er satt til 2. mars 2022. Saksdokumentene finner du også her:

Planprogram_rv19_Moss_v03
1. gangs behandling av planprogram for kommunedelplan for rv. 19
Rv.19 Moss-Silingsrapport_Kortversjon_2019-12-20

Presentasjon fra åpen kontordag om korridorvalg 2.desember.2019.

Se faktaark om arbeidet med planprogram for rv. 19 pr. 14.08.2019.


 

Riksvei 19 – tiltak for å bedre trafikksituasjonen

– Trafikkutfordringene er i perioder i løpet av en dag store langs riksvei 19, sier leder av styringsgruppa Siv Henriette Jacobsen.  – Nå har vi en prioritert liste over tiltak langs en strekning hvor vi ser at trafikkutfordringene er aller størst, og hvor det er nødvendig å legge bedre til rette for bussen, syklistene og gående, legger hun til.

Styringsgruppen i samarbeidsavtalen om areal og transportutvikling i mosseregionen  fikk fredag 14. desember presentert forslag til tiltaksplan for å avbøte trafikkutfordringene gjennom Moss. Tiltaksplanen er en oppfølging av diskusjonsgrunnlaget som ble lagt fra den 26. oktober.

I tiltaksplanen er det foreslått 18 tiltak, blant annet:

Konseptet Hjem-jobb-hjem – et til tiltak for å få flere av arbeidsreisende over på sykkel, gange og kollektiv. Prosjektet inneholder en flere «gulrøtter» som kan bidra til å endre reisevaner. Tiltaket forutsetter en god dialog mot arbeidsgiver og næringsliv. En helhetlig parkeringspolitikk for kommunen i samarbeid med Statens vegvesen og næringslivet. Skiltplan for eksisterende sykkelveier.Bedre trafikkinformasjon og trafikkadvarsler for å unngå køer. Tiltak som prioriterer buss, blant annet: Kollektivfelt/tungbilfelt på strekningen kanalen-rådhuskrysset, prioritering av buss i signalanlegget i Gimlekrysset, etablering av kollektivfelt

Tiltak for syklister og gående, blant annet: Utbedring av strekningen Glassverket-kanalen, Sykkeltrase Malakoff-Vogts gt., sykkeltrase i boliggate parallelt med Helgerødgata, gang- og sykkelbro over Kanalen

Innholdet i tiltaksplanen:

– Her er det mange gode tiltak som kan bedre forholdene for trafikantene i Moss, sier Jacobsen.  – At næringstransporten kommer raskt og effektivt fram er vi veldig opptatt, og hvis vi får flere til å reise miljøvennlig med sykkel, føtter og buss blir det også bedre plass og mindre kø for alle som er avhengige av å bruke bil, legger hun til.

Kostnader og effekter av tiltakene, og videre prosess

De enkelte tiltakene er kostnadsberegnet og effekt er beskrevet i Tiltaksplan for å avbøte trafikkutfordringene gjennom Moss – i påvente av ny rv.19 . Det er både fysiske tiltak og holdningsskapende tiltak. Disse tiltakene må ses i sammenheng. Noen av tiltakene ligger allerede inne i budsjettene til partene, mens flere av tiltakene foreløpig mangler finansiering. Mange av tiltakene foreligger bare på skissestadiet, og videre oppfølging kan kreve prosjektering, planlegging og prioritering i handlingsprogrammer og budsjetter.

Bakgrunn for tiltaksplanen: Mål og mandat

I arbeidet er det tatt utgangspunkt i målene for samarbeidsavtalen om nullvekst i intern personbiltrafikk og overføring av persontransport fra bil til mer miljøvennlige transportformer.

Arbeidsgruppen har jobbet med følgende:

  • Utarbeide tiltaksplan for å for å redusere ulempene knyttet til hovedveisystemet gjennom sentrale deler av Moss, til fordel for bymiljø og trafikanter
  • Bedre fremkommelighet og forutsigbarhet for næringstransporten
  • Overføring av persontransport fra bil til mer miljøvennlige transportformer for å nå samarbeidsavtalens 0-vekstmål
  • For å nå målene er tiltak for disse trafikantgrupper prioritert: Næringstransport, kollektiv, sykkel og gange

 

Tiltaksplanen løper til 2028 og skal ha fireårige handlingsprogram som rulleres årlig.

Grunnlag for forslag til tiltaksplan

Tiltaksplanen er basert på rapporten med forslag til løpende og avbøtende tiltak på rv.19. Rapporten beskriver innledningsvis dagens trafikksituasjon, samt hvor og når, utfordringene i trafikkavviklingen oppstår.

I møtet i styringsgruppen 26. oktober og møte i utvidet referansegruppe 12. november der både referansegruppen og representanter for næringslivet ble invitert, ble diskusjonsgrunnlaget lagt fram for diskusjon. Innspillene er lagt til grunn for tiltaksplanen.