Vei

Brøyting og salting

Moss Drift og Anlegg KF har ansvar for brøyting og salting av alle kommunale veier i Moss, gang- og sykkelveier, fortau, gågata, parkeringsplasser i og utenfor sentrum, byens barne- og ungdomsskoler, barnehager, pu-boliger, trygdeboliger, institusjoner, andre kommunale bygg samt byens kirkegårder m.m. I tillegg har foretaket avtale med Jernbaneverket om driften av parkeringsplassene ved Jernbanestasjonen. Veinettet skal være gjennombrøytet senest 24 timer etter avsluttet snøfall.

For vinterdrift av veinettet gjelder følgende prioritering:
1. Bussruta og sentrumsgater, samt gang-/sykkelveier og fortau
2. Problembakker, kommunale p-plasser og p-plasser jernbanen
3. Boliggater

Rengjøring og feiing

Sommervedlikehold omfatter både vårfeiing av gater og plasser, men også rengjøring av bysentrum gjennom sommersesongen. Dette er en viktig oppgave både av hensyn til trafikksikkerhet og miljø, men også av hensyn til trivsel og byliv.

MDA har som mål at alle kommunale veier, fortauer, institusjoner og skoler skal være vårrengjort før 1.mai hvis værforholdene tillater dette. MDA har en egen feieplan. 

Asfaltlapping/reparasjon av slaghull

Hull i vei/asfaltdekket har oppstått fordi vann har vært i bevegelse. Noen av disse hullene kan være trafikkfarlige og må repareres straks. Moss kommune/MDA har en rammeavtale med Veidekke som forestår hullapping på bestilling fra MDA.

Riksvei 19

Riksveg 19 eies av Statens Vegvesen og er hovedferdsåren fra E18 vest for Oslofjorden til E6 i Østfold, og inkluderer ferjesambandet Horten – Moss. I Nasjonal transportplan for 2018 – 2019, i planens siste periode, er rv. 19 mellom Moss ferjekai og E6 prioritert.

Les mer om Rv19 her!