Prosjekter

Dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Bane NOR bygger fremtidens jernbane der nytt dobbeltspor til Moss er en del av en historisk jernbanesatsing med en storstilt utbygging av InterCity-tilbudet på Østlandet frem mot 2035.

Når det nye dobbeltsporet til Moss og Såstad kan tas i bruk fra årsskiftet 2024/2025 åpner det seg nye muligheter for effektiv og hurtig kollektivtransport mellom Moss og Oslo – både for jobb og fritidsreiser.

Allerede i 2022 åpner Follobanen som gir en kraftig redusert reisetid til Oslo – til ca. 30 minutter. Når det nye dobbeltsporet står klart i Moss, etter planen i desember 2024, vil også kapasiteten på sporet dobles. Da er det muligheter for inntil fem tog i timen i rushtid i hver retning. Det er imidlertid ikke bare kortere reisetid og hyppigere togavganger som er viktig, man får også bedre sikkerhet gjennom å fjerne alle trafikkfarlige planoverganger i Mosseregionen og legger forholdene bedre til rette for godstransport med tog.

I Mosseregionen bygger vi 10 km dobbeltspor som blant annet inkluderer en 2,7 km lang tunnel fra Mosseskogen til stasjonsområdet ved Værla og en 2,3 km lang tunnel fra Kleberget til Carlberg. Den nye stasjonen i Moss vil bli en viktig møteplass og et naturlig knutepunkt byen kan utvikles rundt.

Følg gjerne de pågående arbeidene på nettsidene til BaneNor.

Video av nye Moss stasjon

Togparkering Moss

Når dobbeltsporet er ferdig utbygd på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad i 2024 kan antall avganger til/fra Moss dobles til fire tog i timen hele dagen og fem i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter.

Bane NOR er i gang med planleggingen og søker etter et område for togparkering i enten Vestby og Moss, Rygge eller Råde kommune. Dette er Kambo, Gon, Løken/Høyda og Kjellerødåsen. Bane NOR vil kartlegge alle konsekvenser alternativene har for jernbanen, miljø og samfunn. Vi skal også se hvordan vi kan sikre at ulempene ved utbyggingen blir minst mulig. Utredningene skal føre frem til en anbefaling av hvilket alternativ som bør bygges ut. Et nytt parkeringsområde for tog må etter planen stå klart til bruk ved inngangen til 2025.

Følg gjerne de pågående arbeidene på BaneNors nettsider:

  • Wärtsilä har tegnet avtale om HjemJobbHjem

    Wärtsilä i Moss ble den andre bedriften som tegnet avtale med Miljøløftet Moss i HjemJobbHjem-prosjektet – et tilbud til bedrifter for å få flere arbeidsreisende til å bruke andre framkomstmidler enn bil til og fra jobb. Tidligere i høst forpliktet Aker solutions seg til å bli med HjemJobbHjem som foreløpig er en pilot i Moss. ...

  • Biltrafikken på rådhusbrua er kraftig redusert

    – Dette viser at tiltakene virker, sier Siv Henriette Jacobsen, leder av styringsgruppa i Miljøløftet Moss. Hun er svært fornøyd med at arbeidet har gitt så gode resultater. Trafikkmålingene er gjort av Statens vegvesen for perioden 2018-2019 og viser at trafikken er redusert med hele 550 færre kjøretøy i døgnet siden 2018. ...

  • Nye rutetider og gratis buss ga strålende resultater

    Gavepakken med gratis buss i Moss ga resultater man knapt kunne drømme om i forkant. ...