Om oss

Miljøløftet Moss er et samarbeidet mellom Statens vegvesen, Viken fylkeskommune, Moss kommune, Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Partene jobber i felleskap med å utvikle Moss til en mer konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig by.

Miljøløftet Moss har et felles mål om 0-vekst i intern personbiltrafikk og vi må derfor få flere over på mer miljøvennlige transportformer. Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at mosseregionen blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

 

 

Hovedsatsninger

Tiltak for gående og syklende

Med tiltakene i Miljøløftet Moss blir det enklere og mer fristende å bevege seg til fots og på sykkel. Sammenhengende sykkelruter vil gjøre det lettere og tryggere å velge sykkelen.

Kollektivtiltak

Foto: Østfold kollektivtrafikk

Bybussene i Moss har hatt en passasjerøkning på 15 prosent siden oppstarten av Metrolinjene i 2014. Sommeren 2018 ble det inngått en ny avtale med Vy med nye by-og regionbussen som kjører på biogass. Kvaliteten har økt og utslippene av Co2 er redusert med over 90 prosent. Ny motorteknologi gir samtidig en betydelig reduksjon av Nox. Nytt rutetilbud startes opp høsten 2019 med flere rushtidsavganger både på hovedbusslinjene og lokalbusslinjene. Mer og bedre informasjon på tavler og skilt vil etter hvert komme på plass langs de nye hovedbusslinjene.

Klikk her for mer informasjon om nye bussruter i Moss og Rygge.

Utbygging av Rv19
Riksveg 19 er hovedferdsåren fra E18 vest for Oslofjorden til E6 i Østfold, og inkluderer ferjesambandet Horten – Moss. I Nasjonal transportplan for 2018 – 2019, i planens siste periode, er rv. 19 mellom Moss ferjekai og E6 prioritert. Målet med den nye riksvegen er å bedre fremkommeligheten for riksvegtrafikken i Moss, og da særlig å sikre nærings- og kollektivtrafikken forutsigbar reisetid. Samtidig er det viktig at gjennomfartstrafikken ikke i vesentlig grad hindrer utviklingen av et godt bymiljø i Moss. Dette sammen med målet om nullvekst i den lokale personbiltrafikken, gjør det viktig å legge til rette for at det skal bli attraktivt å velge alternative transportformer – kollektiv, sykkel og gange.

Les mer hos Statens vegvesen

Foto: BaneNor

Jernbane
Bane NOR bygger fremtidens jernbane der nytt dobbeltspor til Moss er en del av en historisk jernbanesatsing med en storstilt utbygging av InterCity-tilbudet på Østlandet frem mot 2035.

Når det nye dobbeltsporet til Moss og Såstad kan tas i bruk fra årsskiftet 2024/2025 åpner det seg nye muligheter for effektiv og hurtig kollektivtransport mellom Moss og Oslo – både for jobb og fritidsreiser.

Les mer her

 

Vil ha innbyggerne med på laget

Miljøløftet Moss skal koordinere og samordne store og små samferdselsprosjekter som kan ha stor betydning for befolkningens hverdag på både lang og kort sikt. Miljøløftet Moss ønsker innspill og tilbakemeldinger fra befolkingen for å utvikle de beste løsningene for byen og befolkningen.  Vi har som mål å tilrettelegge for at flere velger mer miljøvennlige transportformer. For å utvikle nye og framtidsrettede transportløsninger er det avgjørende med en god dialog med alle lag i befolkningen.

–  I løpet av de fire neste årene skal det bygges 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad. I denne utbyggingsfasen er det viktig å få tilbakemeldinger og innspill fra befolkningen for å sikre en åpen, trygg og strukturert gjennomføring.

– I de neste åtte årene skal det jobbes med planlegging og utredning av ny rv.19. I dette arbeidet vil vi bidra til en åpen prosess der befolkningen kan komme med innspill til løsninger.

Omlegging av rv.19 vil trolig bli et svært omfattende prosjekt som vil berøre mange både direkte og indirekte. Vi vil tilstrebe en bred medvirkning i alle fasene i planprosessene.

–  Miljøløftet Moss har som mål å arbeide for 0- vekst i internt personbiltrafikk. Det innebærer at flere må velge andre transportformer en privatbil. Miljøløftet Moss ønsker å tilrettelegg for sykkel, gange og kollektiv. Dette krever holdningsendringer i befolkingen, men også bedre tilrettelegging for myke trafikanter. Disse løsningene ønsker vi å utvikle sammen med befolkningen. VI ønsker ideer og innspill for å finne kreative og stimulerende tiltak som gjør det enkelt å velge miljøvennlige transportløsninger.

I arbeidet med medvirkning ønsker vi å nå et bred lag i befolkningen.

Dette er grupper vi ønsker å nå ut til;

– Innbyggere generelt
– Ungdommen spesielt
– Lokale organisasjoner, lag og foreninger
– Næringslivet

Vårt miljøbidrag er en del av Norges klimamål

 

Etter Parisavtalen skal alle land melde inn nye eller oppdaterte utslippsmål hvert femte år. Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. 

Klimaendringer og norsk klimapolitikk – regjeringen.no

Dokumenter