Om Miljøløftet Moss

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

 

Hovedsatsninger

Hovedsatsninger i Bypakke Nedre Glomma er:

Tiltak for gående og syklende

Med tiltakene i Bypakke Nedre Glomma blir det enklere og mer fristende å bevege seg til fots og på sykkel. Sammenhengende sykkelruter i og mellom byene vil gjøre det lettere og tryggere å velge sykkelen. På de store veiutbyggingsprosjektenesom riksvei 110 og fylkesvei 109 blir det tilrettelagt spesielt for syklister og gående med egne gang- og sykkelveier. Eksempler på andre tiltak er ny sykkelbru i Sarpsborg mellom Opsund og Hafslundsøy, sykkelparkeringshus med pendlerparkering ved Skåra, utbedring av Glommastien, trygg sykkelparkering ved Sarpsborg jernbanestasjon og ved bussterminalene i begge byene. Sykkelhovedplanene er vedtatt, og aktuelle prosjekter er sykkelfelt i kjørebanen (ved hastighet 50 km/t eller lavere), og egne gang- og sykkelveier på aktuelle strekninger.

Kollektivtiltak

Det har allerede skjedd mye med kollektivsatsningen i Nedre Glomma. Høsten 2013 fikk vi nye, miljøvennlige busser i hele regionen. Glommaringen har i dag bussavganger med åtte minutters mellomrom i rushtiden. Av tiltak som har gjort det lettere for bussen å komme fram, kan vi nevne etablering av kollektivfelt på Årum og Rolvsøysund bru og snart ved Rolvsøy kirke. Nedre Glomma-kortet gjør det billigere å reise mellom byene, og nytt busstilbud til sykehuset Kalnes gjør det enklere å velge bussen. I årene framover skal det bygges ny infrastruktur for kollektivtrafikk, blant annet på riksvei 110 og fylkesvei 109. I tillegg er fergene i Fredrikstad nå gratis, og et enda bedre fergetilbud er kommet på plass. For å styrke grunnlaget for kollektivtransport, skal minst 50 prosent av ny boligbygging skje i sentrum, og 40 prosent langs bussrutene mellom byene.

Klikk her for mer informasjon om nye bussruter i Nedre Glomma

Utbedring av riksvei 110

Første del av utbedringen for riksvei 110 er strekningen Ørebekk-Simo. Den utvides fra to til fire-felts vei med tosidig gang- og sykkelvei. Framkommeligheten for buss, syklister og gående prioriteres. Arbeidet med med 1,4 kilometer lange strekningen er i gang. Veien vil åpne for trafikk høsten 2018. Riksvei 110 skal videre utvides til firefelts vei på strekningen Simo-Grønli-St. Croix.

Planlegging og utbygging av sistnevnte samkjøres med planlegging og utbygging av Østfoldbanen.

 

Les mer her:

Statens vegvesen – riksvei 110 Ørebekk-Simo

Statens vegesen – riksvei 110 Simo-St.Croix

Utbedring av fylkesvei 109

Slik det ser ut nå får hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad fire felt sammenhengende med sambruksfelt, gang- og sykkelvei langs hele strekningen. Strekningen skal bygges etappevis, og først ut er strekningen mellom Torsbekkdalen og Tindlund.

 

Les mer her:

Statens vegvesen – fylkesvei 109 Råbekken-Tindlund

Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Den sterkt købelastede strekningen mellom øst og vest i Sarpsborg skal utvides fra to til fire felt. Utvidelsen gjelder hele strekningen fra Sarpsborg sentrum til Dondern. Ett felt i hver retning skal være kollektiv- eller sambruksfelt. Tiltaket har stor betydning for kapasiteten over Glomma.

Ny bru over Glomma i Fredrikstad

Ny bruforbindelse over Glomma med tilknytning til fylkesvei 109 og riksvei 111 vil avlaste eksisterende Fredrikstad bru og redusere trafikkmengden gjennom St. Croix-krysset og Fredrikstad sentrum.

Vei og jernbane

Planlegging og utbygging av prosjektene ses i sammenheng med veiplanlegging og utbygging av jernbane.

Les mer:

Bane Nor – strekningen Fredrikstad-Sarpsborg

Hvem betaler?

Tiltakene i Bypakke Nedre Glomma kommer til å koste 10-12 milliarder kroner. Tiltakene finansieres av staten, fylkeskommunen, kommunene og brukerne av veien (bompenger).

Så langt har Stortinget godkjent fase 1 av Bypakke Nedre Glomma. I denne fasen inngår utbyggingen av riksvei 110 Ørebekk-Simo, utbygging av flere gang- og sykkelveier samt og planlegging for neste fase – tilsammen ca. 1,2 milliarder kroner. Omlag 50 prosent av dette vil bli finansiert med bompenger. I tillegg til bompengeavtalene, vil Nedre Glomma kunne oppnå egne statlige tilskudd til tiltak som fører til at personbiltrafikken ikke øker (belønningsmidler/bymiljøavtaler).

Kart over bomstasjoner i Fredrikstad.

Bomstasjoner i Fredrikstad