Miljøløftet Moss med flere tiltak for å avgrense trafikkutfordringene i Mosseregionen

– Vi har stor tro på at dette kan gjøre en forskjell, sier Siv Jacobsen, leder for Styringsgruppa for Miljøløftet Moss. – Gjennom tiltakene i mobilitetspakken får vi en grønnere og mer attraktiv by med mindre trafikk.

Miljøløftet Moss jobber med å få flere over fra privatbil til mer miljøvennlige transportformer. Partene har derfor gått sammen om en mobilitetspakke for grønnere reiser med fokus på kollektivtiltak og miljøvennlige transportformer.

Tiltaksplanen skal samordne, koordinere og målrette arbeidet som gjennomføres av partene. ­- Vi har sett på det andre byområder har gjort, og kartlagt mulighetene for å innføre disse i Moss, sier Siv Jacobsen. Hun legger til at mobilitetspakken inneholder en oversikt over både nye og eksisterende tiltak.

Fått flere gode innspill

Miljøløftet Moss arrangerte i vår et innspillseminar for lag og foreninger, næringsliv, politikere og fagfolk. Det er også benyttet innspill fra medvirkningsmøter og folkemøter. –  Vi har fått mange gode innspill og forslag fra innbyggerne og brukere av byen, og flere av forslagene er innarbeidet i mobilitetspakken, sier Jacobsen. – Mange har ønsket seg bedre vedlikehold av sykkel- og gangveier og bedre parkeringsmuligheter for sykkel ved knutepunktene. Flere av innspillene har også gått på samkjøring og tilrettelegging for bildeling.

Sykkel

Det gjennomføres i dag en rekke holdningsskapende tiltak som skal bidra til at flere velger å sykle. Sykkelgruppa i Miljøløftet Moss skal jobbe med en skiltplan for sykkelveiene i Moss og Rygge. For å tilrettelegge bedre for syklistene er det også foreslått:

  • utbedring av sykkelparkeringene i knutepunktene
  • muligheten for å lease el-sykkel på jobb

Gange

Det er foreslått tiltak for å oppgradere og tilrettelegge for gode gangforhold til viktige målpunkt som skoler og arbeidsplasser. Tiltakene skal gjøre det mer attraktivt å gå og gjøre selve gåopplevelsen bedre. Det er viktig for å stimulere til økt gange i hverdagen både for  helse, miljø og nærmiljø.  Gange er spesielt viktig for å styrke kollektivtrafikken siden 80-90 prosent av de reisende går til  holdeplassen. Miljøløftet Moss ønsker derfor å kartlegge og tilrettelegge for god tilgjengelighet til holdeplassene. Undersøkelser viser at folk godtar å gå 70 prosent lenger der det er attraktivt og praktisk å gå.

Kollektivt

Østfold kollektivtrafikk jobber med flere kampanjer for å få flere til å velge bussen. Miljøløftet Moss vil bistå i profilering av tiltakene.

Forslag til nye tiltak:

Kartlegging av navn på holdeplassene – gjør det enklere for brukerne av bussen å orientere seg

  • Tilrettelagt kollektivtilbud ved store idretts- og kulturarrangement

Andre tiltak for å stimulere miljøvennlige reisevalg:

  •  Godt, helårlig vedlikehold av gang- og sykkelveier, og bussholdeplasser. Arbeidsgruppen har foreslått at det utarbeides en standard for helårlig vedlikehold med konkrete kvalitetskrav.
  • Stimulere til bildeling og samkjøring,  blant  gjennom parkeringslettelse til bildelingskonsept
  • Mulighet for samkjøring i samkjøringsfelt må vurderes i forbindelse med utredning av kollektivfelt/samkjøringsfelt.