Dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Bane NOR bygger fremtidens jernbane der nytt dobbeltspor til Moss er en del av en historisk jernbanesatsing med en storstilt utbygging av InterCity-tilbudet på Østlandet frem mot 2035.

Når det nye dobbeltsporet til Moss og Såstad kan tas i bruk fra årsskiftet 2024/2025 åpner det seg nye muligheter for effektiv og hurtig kollektivtransport mellom Moss og Oslo – både for jobb og fritidsreiser.

Allerede i 2022 åpner Follobanen som gir en kraftig redusert reisetid til Oslo – til ca. 30 minutter. Når det nye dobbeltsporet står klart i Moss, etter planen i desember 2024, vil også kapasiteten på sporet dobles. Da er det muligheter for inntil fem tog i timen i rushtid i hver retning. Det er imidlertid ikke bare kortere reisetid og hyppigere togavganger som er viktig, man får også bedre sikkerhet gjennom å fjerne alle trafikkfarlige planoverganger i Mosseregionen og legger forholdene bedre til rette for godstransport med tog.

Status: 

Nyhetsbrev SMS – Mai 2020

Prosjektet er nå i gang med tunnelarbeider både på Verket og ved Carlberg gaard. Bane NOR har måttet stenge Carlbergveien for innkjøring, og leder nå turgåere inn og via en ny, flott tursti. Turområdet og aktivitetene på gården vil være som før. På Verket er det full aktivitet i rømningstunnelen. De sprenger seg innover mange meter hver dag og det er god fremdrift. Bane NOR har tett dialog med naboer, barnehager og skoler i området og har også fått på plass en rekke trafikksikringstiltak langs Osloveien. Trafikkvakter, nytt overgangsfelt, skilter samt redusering av fart fra 40 til 30-sone er blant tiltakene i Osloveien.

Snart starter også arbeidene i sentrum og her vil Bane NOR starte med å sette kalk-sement peler i Kransen-området. Bane NOR deler informasjon fortløpende i en rekke kanaler.

I forbindelse med tunnelarbeidene så er det mulig å få tilsendt sms-varsler om sprenginger. Gå inn på nabovarsling.no og les mer om denne tjenesten.

 

I Mosseregionen bygger Bane NOR 10 km dobbeltspor som blant annet inkluderer en 2,7 km lang tunnel fra Mosseskogen til stasjonsområdet ved Værla og en 2,3 km lang tunnel fra Kleberget til Carlberg. Den nye stasjonen i Moss vil bli en viktig møteplass og et naturlig knutepunkt byen kan utvikles rundt.

Følg gjerne de pågående arbeidene på nettsidene til Bane NOR.

 

Togparkering Moss

 

 

Når dobbeltsporet er ferdig utbygd på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad i 2024 kan antall avganger til/fra Moss dobles til fire tog i timen hele dagen og fem i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter.

Bane NOR er i gang med planleggingen og søker etter et område for togparkering i enten Vestby og Moss eller Råde kommune. Dette er Kambo, Gon, Løken/Høyda og Kjellerødåsen øst og Kjellerødåsen vest. Bane NOR vil kartlegge alle konsekvenser alternativene har for jernbanen, miljø¸ og samfunn. Vi skal også se hvordan vi kan sikre at ulempene ved utbyggingen blir minst mulig. Utredningene skal føre frem til en anbefaling av hvilket alternativ som bør bygges ut. Et nytt parkeringsområde for tog må etter planen stå klart til bruk ved inngangen til 2025

Les mer om hensetting på Bane NORs sider.