Dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Bane NOR bygger fremtidens jernbane der nytt dobbeltspor til Moss er en del av en historisk jernbanesatsing med en storstilt utbygging av InterCity-tilbudet på Østlandet.

Når det nye dobbeltsporet til Moss og Såstad kan tas i bruk fra høsten 2030, åpner det seg nye muligheter for effektiv og hurtig kollektivtransport mellom Moss og Oslo – både for jobb og fritidsreiser.

I 2022 åpnet Follobanen, noe som ga en kraftig redusert reisetid til Oslo – til ca. 30 minutter. Når det nye dobbeltsporet står klart i Moss, etter planen i 2030, vil også kapasiteten på sporet dobles. Da er det muligheter for inntil fem tog i timen i rushtid i hver retning. Det er imidlertid ikke bare kortere reisetid og hyppigere togavganger som er viktig, man får også bedre sikkerhet gjennom å fjerne alle trafikkfarlige planoverganger i Mosseregionen og legger forholdene bedre til rette for godstransport med tog.

I Moss bygger Bane NOR 10 km dobbeltspor som blant annet inkluderer en 2,7 km lang tunnel fra Mosseskogen til stasjonsområdet ved Værla og en 2,3 km lang tunnel fra Kleberget til Carlberg. Den nye stasjonen i Moss vil bli en viktig møteplass og et naturlig knutepunkt byen kan utvikles rundt.

Følg gjerne de pågående arbeidene på nettsidene til Bane NOR.

 

Status: 

På denne siden kan du holde deg oppdatert på pågående arbeider med hensyn til trafikk og anleggsvirksomhet. 

Togparkering Moss

Når dobbeltsporet er ferdig utbygd på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad i 2030 kan antall avganger til/fra Moss dobles til fire tog i timen hele dagen og fem i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter.

Bane NOR er godt i gang med planleggingen. Planprogrammet ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. februar 2021, og det er bestemt at togparkeringen skal ligge i Halmstad. Arbeidet med reguleringsplanen har nå startet opp.

I september 2021 varslet Bane NOR oppstart av arbeid med detaljregulering for togparkeringsanlegget ved Gon-Rygge stasjon i Moss kommune. Behov for mindre utvidelser av planområdet ble varslet januar 2022.

Kartet viser opprinnelig plangrense og hvilke utvidelser som er foreslått. 

 

Les mer om hensetting på Bane NORs sider.