Høring av forslag til planprogram for hensetting

Bane NOR planlegger bygging av et nytt anlegg for togparkering i Mosseregionen. Det er laget et planprogram, som viser hva som skal utredes og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Dette planprogrammet er nå lagt ut på offentlig høring, og alle som ønsker det kan kommentere.

Et planprogram kalles gjerne en «plan for planen», og viser hva som skal utredes i forbindelse med et utbyggingsprosjekt og hvordan utredningsarbeidet skal utføres. Planprogrammet som nå legges ut på høring inneholder fem alternativer for plassering av togparkering, og programmet skal brukes til å velge ett alternativ for plassering.

forslag-til-planprogram-hensetting-moss

Høringen omfatter også en silingsrapport som ligger til grunn for Bane NORs anbefaling av plassering. Du kan lese mer om anbefalingen og laste ned silingsrapporten HER! 

En ny togparkering i Mosseregionen vil påvirke omgivelsene, både før og under bygging, og når anlegget blir satt i drift. Det er et viktig prinsipp for denne type prosjekter å sikre at interessenter og berørte blir hørt, og det gjennomføres derfor høringer i de forskjellige fasene.

Planarbeidet skal gjennomføres som en statlig reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven §6-4, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som planmyndighet. Planprogrammet skal altså ikke fastsettes av de berørte kommunene, men av KMD.

I forbindelse med oppstart av høringen gjennomfører Bane NOR et digitalt informasjonsmøte, les mer HER.

Om høringen

Det er viktig for Bane NOR og de berørte kommunene å få gode utredninger av konsekvensene av utbyggingen, både i anleggsperioden og når anlegget tas i drift. Vi ønsker å samle inn så mye relevant informasjon som mulig. Derfor ber vi de som har kunnskap eller meninger som berører de alternativene som er omtalt i planprogrammet om å kommentere under høringen.

Etter høringsperioden vil alle høringsuttalelsene til planprogrammet bli gjennomgått, og departementet bestemmer hvor anlegget skal ligge. Etter dette begynner arbeidet med å lage en reguleringsplan. Informasjon om dette vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside.

Høringen har oppstart 30.04.2020, og frist for innspill er satt til 26.06.2020.

Høringsuttalelser og merknader sendes til:

E-post: postmottak@banenor.no

Emne: «Høringsuttalelse, planprogram for Hensetting Moss, saksnummer: 202001152»

Brev: «Høringsuttalelse, planprogram for Hensetting Moss, saksnummer: 202001152»

Bane NOR, Postboks 4350
2308 Hamar

Frist for uttalelser 26.06.20

Kontaktpersoner:

Prosjekteringsleder arealplan Robert Moan, epost robert.moan@banenor.no eller telefon 474 71 942
Kommunikasjonsrådgiver Esben Svendsen, epost sveesb@banenor.no eller telefon 402 06 130