Forskjøvet fremdrift i planlegging av riksvei 19

Svakheter ved grunnlaget for den pågående kvalitetssikringen av riksvei 19 gjennom Moss medfører at planleggingen av veien blir forskjøvet, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding tirsdag 3.november.

Les resten av pressemeldingen her:

– Et godt prosjekt er et prosjekt der felleskapet er trygge på kostnader og ulike alternativer ved valg av trasé. Det er både lokalsamfunn og storsamfunn tjent med, sier Samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statens vegvesen sendte Samferdselsdepartementet i desember 2019 en redegjørelse for hvilke traseer som etaten anbefaler at skal vurderes ved videre planlegging av riksvei 19 gjennom Moss. Departementet har besluttet at det skal gjennomføres en ekstern kvalitetssikring (KS1) av den mottatte anbefalingen.

Kvalitetssikringen ble igangsatt i juni i år. Det var planlagt at kvalitetssikringen skulle stå ferdig i løpet av oktober, men nå forskyves tilbakemeldingen til første kvartal av 2021.

– Det er kjedelig for Moss at det blir forskyvninger i planarbeidet. Samtidig viser dette også at sikkerhetsventilen i plansystemet fungerer.  Det faglige grunnlaget for trasévalg kommer til å stå på en tryggere grunn etter gjennomgangen. Det vil være viktig i det videre arbeidet, sier Hareide.

Bakgrunnen for forskyvningen er at det gjennom kvalitetssikringen har blitt avdekket svakheter ved grunnlaget utarbeidet av Statens vegvesen i desember 2019.  Det gjelder i hovedsak tre forhold:

Kostnadsvurderingene er ikke i tilstrekkelig grad oppdatert. Det er behov for nye kostnadsanslag, i første rekke knyttet til trafikktall og tilhørende dimensjonering av veien. Konkret er det behov for å utarbeide kostnadstall for fire-felts vei på de fleste korridorer.

For å sikre reell sammenlikning mellom aktuelle løsninger, er det besluttet at ett av alternativene som Statens vegvesen silte ut tidlig i planarbeidet skal underlegges ny kvalitetssikring. Alternativet det gjelder, samsvarer med det opprinnelige konseptvalget fra januar 2015 etter KS1 av KVU for hovedveisystemet i Moss og Rygge.

Ferjeleie for ferjesambandet Moss-Horten lokalisert der det er i dag, legges til grunn for kvalitetssikringen. Dette er i tråd med rammene for det mottatte planforslaget fra Statens vegvesen. Samtidig vil kvalitetssikringen også måtte gjøre vurderinger av en løsning med eventuell endret lokasjon for ferjeleiet noe lenger sør, slik Moss kommune antydet som et mulig scenario i møte med samferdselsministeren 14. september.