Byutredningen

Fortetting er viktig for å begrense bilbruken – men ikke nok. Godt planlagt arealbruk med fortetting gir færre og kortere bilturer, og gjør at flere går over til mer miljøvennlige transportformer som sykkel, gange og kollektivtransport. Imidlertid er konsentrert arealbruk alene ikke nok til å nå målet om nullvekst i den interne biltrafikken.

– Byutredningen er en plattform samarbeidspartene i Miljøløftet Moss kan samle seg om. Den viser hva som er viktig for å lage en by som er god å bo, jobbe og ferdes i, sier leder av styringsgruppen i Miljøløftet Moss, Siv H. Jacobsen. – Det er viktig å tenke langt frem og ta med oss de langsiktige gevinstene ved å planlegge transporteffektive bolig- og handelsområder. Men det er også viktig å ta i bruk virkemidler som hjelper byen på kort sikt.

Kombinasjon av tiltak gir resultater på kort og lang sikt

Sjefsingeniør og arealplanlegger Tonje Holm i Statens vegvesen har ansvaret for byutredningen. Hun påpeker at gode beslutninger om arealbruk bidrar til å nå målet på lang sikt og med varig resultat. – Imidlertid må vi supplere en konsentrert arealbruksutvikling med andre virkemidler for å nå nullvekstmålet; vi må legge bedre til rette for kollektivtransport og vi må gjøre det enklere for folk å gå og sykle. I tillegg kan det være nødvendig med bilbegrensende tiltak, som for eksempel en mer restriktiv parkeringspolitikk. Holm forteller at utredningen viser at kjøring i forbindelse med fritidsaktiviteter og handling står for en større del av biltrafikken enn kjøring til og fra jobb. – Derfor er det viktig med samlokalisering av boligområder, handels- og fritidstilbud.

Kommuneplanen for nye Moss

Fra 1. januar 2020 er Moss og Rygge én kommune, og det arbeides nå med kommuneplan for Nye Moss. – Vi tar med oss byutredningen inn i arbeidet med kommuneplan for nye Moss kommune. Den forteller oss hva som skal til for å nå nullvekstmålet, og viser at hvordan vi disponerer arealene ikke alene løser utfordringene med intern biltrafikk. Arealbruk er et langsiktig virkemiddel, og vi må også se på andre virkemidler for å nå nullvekstmålet, sier rådgiver Vibeke Rosenlund i nye Moss kommune.
– Kombinasjonen av tiltak gir resultater på kort og lang sikt, avslutter hun.

Byutredningen gir bedre planlegging

– Byutredningen er viktig for oss i Vegvesenet i arbeidet med fremtidige prosjekter, som ny riksveg 19 fra ferjeleiet til E6. Sammen med andre undersøkelser og utredninger danner den fundamentet for all planlegging av transportmuligheter i, gjennom og rundt Moss, sier avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann i Vegavdeling Østfold i Statens vegvesen.

Les Byutredningen her