Ny parkeringsstrategi for Moss

Parkeringsstrategien ble godkjent av kommunestyret 14.12.2021. Sakspapirer finner du i linken nedenfor:

Dokument 21/86132 – Parkeringsstrategi for Moss

———————————–

Styringsgruppen for Miljøløftet Moss godkjente i møte 23. april forslag til parkeringsstrategi. se forslag til parkeringsstrategi her; Parkeringsstrategi for Moss

Parkeringsstrategien er utformet ved å balansere hensynet til å begrense biltrafikken, sikre trygge og attraktive nærmiljøer og hensynet til å fremme handel og byliv. Strategien er delt i to deler, strategier for hele kommunen og strategier for sentrum av Moss.

Parkeringsstrategien kan brukes som et aktivt virkemiddel for å utvikle sentrum for handel, kultur og næringsliv. Kartleggingen av bruken av parkeringsplassene i sentrum viser at de mest sentrale parkeringsplassene i stor grad benyttes til langtidsparkering for folk som skal på jobb eller pendle med toget. For å gi et bedre parkeringstilbud til besøkende og handlende foreslås det å innføre korttidsparkering i sentrum og tilrettelegge for billige langtidsparkeringsplasser i utkanten av sentrumsområder for de som jobber sentralt i Moss. Dette vil kunne bidra bedre gjennomstrømning og bedre plass til de som skal handel og besøke byen. I strategien foreslås det at det jobbes med bedre informasjon og tilrettelegging for et mer brukervennlig parkeringstilbud. Et samarbeid med gårdeiere og næringsliv er viktig for å en effektiv utnyttelse av eksisterende parkeringsplasser og tilrettelegging for et godt parkeringstilbud som ganger sentrumsutviklingen.

Strategien gir føringer for hvordan parkeringspolitikken skal bidra til at flere velger å reise med sykkel, gange og kollektivtransport. Her foreslås det bla. restriktive krav til parkeringsplasser ved besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter.

Det er et mål at parkeringsstrategien skal bidra til større trafikksikkerhet og mer attraktive bolig- og uteområder for befolkningen.  Hvor parkeringsplassene er plassert i tilknytning til skoler, fritidsanlegg og boliger er et svært effektfullt virkemiddel for trafikksikkerheten. I strategien foreslås at parkeringsplassene samles til et anvist område og helst i god avstand til der barn og unge ferdes.

Det er en utfordring at det sentralt i Moss er en del fremmedparkering i boliggatene. For å sikre trygge og attraktive boligområder foreslås det at det innføres boligsoneparkering eller beboerparkering. Dette arbeidet må gjennomføres i ulike boligområder og i tett dialog med beboerne.

Forslag til parkeringsstrategi er sendt over til partene for internt oppfølging og behandling.