Samarbeidsavtalen

2018-2023

Politisk styringsgruppe i Miljøløftet Moss 2024. Fra venstre leder Sindre Martinsen-Evje, Sissel Rundblad, Hans Martin Asskildt, Simen Nord, Eirik Harding Hansen, Irene Hetmann Landgren og sekretær Pawel S Erlandsen

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Mosseregionen

Nåværende avtale gjelder for perioden 01.09.2018 – 01.09.2023. Avtalen er styrende for arbeidet i Miljøløftet Moss. Avtaleteksten er gjengitt nedenfor:

1. Parter i avtalen

Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling er inngått mellom følgende parter:

-Østfold fylkeskommune
-Moss kommune
-Rygge kommune
-Statens vegvesen
-Jernbanedirektoratet
-Bane NOR

Våler og Vestby kommuner har status som observatører i samarbeidets politiske styringsgruppe. Andre relevante aktører kan inviteres til å delta i samarbeidet dersom partene er enige om dette.

2. Bakgrunn for avtalen

Mosseregionen er Østfolds nest største byområde og blir med sin beliggenhet og attraktivitet stadig et viktigere avlastningsområdet i Osloregionen.

Flyplass, havn, fergeforbindelse, jernbanen og E6 gjør Mosseregionen til et betydelig transportknutepunkt. Det gir gode forutsetninger for befolkningsvekst og næringsutvikling. Dagens infrastruktur fører samtidig til store trafikale utfordringer i Mosseregionen med konsekvenser også for miljø og støy. Dette gjelder særlig riksvei 19, som både har funksjon som hovedferdselsåre for Norges største fergesamband Moss – Horten, og lokalvei gjennom byen til Jeløya.

Mosseregionen er et felles bo- og arbeidsmarked, og servicemarked  preget av stor intern transport, blandet med stor grad av gjennomgangstrafikk og høy grad av pendling til Oslo-området.

På grunn av befolkningsøkning, økonomisk utvikling og økt samhandling forventes det at transporten i Mosseregionen vil øke mer enn landet som helhet. Utbygging av Follobanen og IC-triangelet forsterker dette bildet. Transportutfordringene i regionen vil øke og bli betydelig for miljø, framkommelighet og sikkerhet.

Areal- og transportpolitikken formes av kommunene, fylkeskommunen og staten. Det er derfor viktig at forvaltningsnivåene samarbeider på grunnlag av felles mål og strategier. Areal- og transportpolitikken er derfor tjent med:

-Et felles regionalt grep
-Langsiktig politikk som grunnlag for prioriteringer av kortsiktig tiltak
-Samordning av forvaltningsnivåers planer, sikre helhetlig løsninger og økt forutsigbarhet.

3. Hensikten med samarbeidsavtalen

Hensikten med denne samarbeidsavtalen er å beskrive, formalisere og forplikte samarbeidet mellom partene i avtalen.

Samarbeidsavtalen legges til grunn for forhandlinger om samarbeid med staten, representert ved departementene, om deltagelse i relevante ordninger herunder belønningsordningen, byutviklingsavtale og oppfølging av disse.

Partene er kollektivt ansvarlig for å (følge opp de avtalte mål og indikatorer med nødvendige og tilstrekkelige virkemidler). Samarbeidet skal:

-Bidra til å sikre god politisk forankring av mål og virkemiddelbruk
-Bidra til god koordinering og forankring av annet regionalt samarbeid, som for eksempel Osloregionessamarbeidet, og av samarbeid med statlige myndigheter
-Sikre en koordinering og effektiv bruk av virkemidlene hver av partene rår over

4. Hovedprinsipp for samarbeidet

Partene i denne avtalen inngår et langsiktig samarbeid om en felles areal- og transportutvikling i Mosseregionen som skal sikre en bære- og konkurransekraftig utvikling i regionen.

Samarbeidet innenfor denne avtalen skal bidra til en forpliktende samordning av areal- og transportutviklingen som følger opp lokale, regionale og nasjonale mål.

Til grunn for samarbeidet legges:

-Nasjonale utslippsmål som følge av ratifisering av Parisavtalen om klima
-Nasjonale mål om forutsetninger definert i den til enhver tid gjeldende nasjonal transportplan
-Statlige planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
-Nasjonale mål og føringer definert i det statlige forventningsnotatet
-Føringer gitt i endelig vedtatte KVUer som berører Mosseregionen
-Konseptvalgutredning (KVU) om hovedvegsystemet i Moss og Rygge
-Føringer fra vedtatt reguleringsplan for framtidig Intercity gjennom regionen , og evt. høyhastighetstog
-Føringer fra fylkesplanen for Østfold og Regional Transportplan (RTP)
-Føringer fra kommuneplaner

Gjennom samarbeidet skal partene bidra til:

Å sikre et godt, kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for folkevalgte i kommunene og i fylkeskommunen, samt for andre myndigheter og sektorer, for å bidra til helhetlige løsning og økt løsninger.

Samarbeidet skal baseres på følgende prinsipper:

-Samarbeidet er mellom selvstendige og likeverdige parter
-Konsensus legges til grunn for anbefalinger og tilrådninger
-Forslag til konkrete planer og tiltak som utarbeides og tilrådes under dette samarbeidet skal bygge oppunder de mål som er definert under denne avtalens pkt. 5

5. Mål for samarbeidet

Hovedmålene for samarbeidet under denne avtalen er:

-Å utvikle Mosseregionen som en attraktiv og konkurransedyktig region basert på bærekraftige virkemidler innen areal- og transportsektoren.

Med bærekraftig menes:

-Langsiktig, framtidsrettet og konkurransedyktig næringsutvikling og verdiskapning
-Styrking av regionens miljømessige kvaliteter
-Bedring av befolkningens levekår og livskvalitet
-Reduksjon av transportbehov og transportsektorens klimagassutslipp, samt å redusere avhengigheten av fossile drivstoff
-Å redusere bilbruk og øke andelen reisende som går, sykler og bruker kollektive transportmidler

For arealpolitikken innebærer dette:

-Styrking av bysentrene og vedlikehold av lokalsentrene som flerfunksjonelle sentre med høy grad av kvalitet og attraktivitet for økonomisk, sosial og kulturell aktivitet.
-Fortetting og transformasjon, prinsipper om rett funksjon på rett sted, og utbygging rundt de viktigste, høyverdige kollektivknutepunkter
-Redusert arealforbruk og sikring av grønnstruktur og landskapsverdier i og rundt sentrene

For transportpolitikken innebærer dette:

-Utvikling av et effektivt og hensiktsmessig transportsystem for regionens befolkning og næringsliv
-Miljøvennlige transportsystemer basert på kollektiv transport av høy kvalitet som grunnstamme, med tilgjengelighet for alle
-Utvikling av kollektivknutepunkter, styrke samordning av buss og bane, samt øke kollektivtransportens framkommelighet
-Utvikling av et attraktivt tilbud for gående og syklende
-Reduksjon av behovene for motivene for bruk av privatbiler, særlig til arbeidsreiser, også ved bilrestriktive tiltak/parkeringspolitikk
-Tilrettelegging for alternative miljøvennlig drivstoff som bidrar til å redusere lokal forurensing (som elektrisitet og biogass)
-Trafikksikkerhet vektlegges i alle tiltak

Nullvekst i intern personbiltrafikk er det operasjonelle målet akseptert av partene i denne avtalen

Delmål:
-Samarbeidet skal bidra til å sikre god politisk forankring av mål og virkemiddelbruk
-Samarbeidet skal bidra til en bedre koordinering og forankring av annet regional samarbeid, for eksempel i Oslo-regionsamarbeidet, og av samarbeidet med statlige myndigheter

Mandat

Styringsgruppa skal lede arbeidet med de oppgavene som er beskrevet i denne avtale, herunder:
-Sikre gjennomføring av samarbeidsavtalens intensjon og mål gjennom nødvendig organisasjonsmessige og økonomiske tiltak
-Drøfte forslag til og innstille til budsjetter og handlingsprogram, fremme disse for styringsgruppa og sikre nødvendig, formell behandling i restriktive politiske fora
-Drøfte og innstille i saker til Styringsgruppa
-Fremme nødvendige saker for politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen
-Ansvarlig for oppfølging av vedtak fattet i avtalens definerte beslutningsorganer
-Ansvar for å opprette arbeidsgrupper og andre administrative funksjoner, inkludert bemanning av sekretariatet, og gi nærmere mandat for disse
-Medlemmene i Rådmannsutvalget har observatørstatus i Styringsgruppa

6. Oppgaver

Ta ansvar for å koordinere forpliktende samarbeid med myndigheter og oppfølging av statlige vedtak, prosjekter, tiltak og utredninger, herunder:

-Oppfølging av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge kommuner:
–>Inneha en pådriverrolle
–>Delta i utarbeidelse av styringsmodell knyttet til portefølgestyring
–>Bidra til å sikre nødvendig plangrunnlag
–>Oppfølging og gjennomføring av kommunedelplan for rv19
-Felles bidra inn i arbeidet med KVU for ny mulig Oslofjordkrysning og oppfølging av denne
-Felles bidra inn i arbeidet med knutepunktutvikling rundt nye stasjonsområder av denne
-Følge og sikre regionens interesser i kommunens nasjonale utredninger/nasjonale transportplaner
-Bidra til koordinering og forankring av regionens arbeid knyttet til regionale planer og tiltak innenfor areal- og transportplanlegging, herunder:
–>Oppfølging av Regional Transportplan (RTP) og handlingsprogrammet til denne
–>Osloregionens areal- og transportstrategi
-Bidra til koordinering av planer og tiltak på tvers av kommunegrensene med sikte på en helhetlig, langsiktig arealutvikling, herunder:
–>Samarbeide om arbeidet med kommunedelplan og reguleringsplan for ny rv19
–>Oppfølging av felles arealstrategi for regionen som bygger opp under økt andel kollektivreisende syklende og gående
–>Utarbeidelse av et regionalt boligbyggeprogram
–>Utrede og anbefale innholdet i en felles parkeringspolitikk i byområdet
-Samarbeid om holdningsskapende arbeid for å nå nullvekstmålet
-Samarbeid for å komme i betraktning i statlige finansieringsordninger – som blant annet byutviklingsavtaler for mellomstore byer.

7. Organisering

Styringsgruppe

Styringsgruppa skal bestå av to representanter fra Moss og Rygge kommuner, en fra posisjonen og en fra opposisjonen, Østfold fylkeskommune skal ha en tilsvarende representasjon i gruppa. Statens vegvesen, Bane NOR og Jernbanedirektoratet representeres ved sine regiondirektører eller tilsvarende.

Våler og Vestby kommuner inviteres til styringsgruppemøtene med observatørstatus med 1 representant hver.

Styringsgruppa konstituerer seg selv. Prosjektleder er sekretær for styringsgruppa.

8. Økonomi og rapportering

Samarbeidet under denne avtalen baserer seg på følgende hovedmodell for finansiering:

-Grunnfinansiering av prosjektarbeidet skjer i form av et spleiselag fra kommunen (50%), og fylkeskommunen (50%), eventuelt supplert med statlige midler. Dette gjelder for felles prosjektleder og eventuelt ressurser til å utvikle og drifte en felles nettside og visuell profil for samarbeidsavtalen.
-Enkeltprosjekt som ikke inngår i grunnfinansieringen, statlige finansieringsordninger eller i kommende regional bypakke finansieres i hvert enkelt tilfelle av deltagende parter med den kostnadsfordeling partene blir enige om. Det inngås skriftlige avtaler i hvert enkeltprosjekt.
-De samarbeidende parter dekker egne kostnader til sine deltakere i arbeidet underlagt denne avtalen.
-Finansiering av infrastrukturtiltak følger av den enkelte parts eierskap og ansvar. Spleiselag og alternative finansieringsløsninger vurderes der det er naturlig.

Det skal framlegges en årsrapport for arbeidet under denne avtalen. Årsrapporten skal behandles av styringsgruppa for avtalen senest uke 10 i påfølge år.

9. Avtalepartenes ansvar og forpliktelser

Hver av partene i denne avtalen er forpliktet til å stille til dispensasjon den nødvendige kompetanse, kapasitet og økonomiske midler som følger av denne avtalen.

Hver av partene er forpliktet til aktivt å arbeide for å støtte opp samarbeidet og de mål og strategier det er basert på.

10. Oppsigelse av avtalen

En part kan si opp avtalen med 1 års varsel dersom ikke avtale inngått med 3. part er til hinder for dette.

11. Endring av avtalen

Hver av partene kan be om revidering av avtalen. Endring av avtalen krever tilslutning av samtlige parter.

12. Avtalens varighet

Det legges opp til et langsiktig samarbeid: Avtalen varighet er 5 år (fram til 1. september 2023) med felles intensjon om å forlenge avtalen. Beslutning om forlengelse av avtalen skal skje senest ett år før avtalen utløper.

Foto: Pawel S Erlandsen